วันที่   18   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมน้ำยม 13.00-16.30   - คุณหมอสุคนธ์ ขอใช้ห้องประชุมน้ำยมเพื่อประชุมการทำบุญปล่อยปลา  10  นางสาวจิราภรณ์ บุญณะ (ตรวจสอบภายใน)